0

Cheque Bounce Letter Format in Nepali

Cheque Bounce Letter Format in Nepali unicode

मानौ XYZ Pvt. Ltd. मेरो कम्पनिहो र Cheque Bounce गर्ने Party ABC Pvt. Ltd. हो भने .

 

 

मितिः २०७८/०2/०७

चलानि नं. १०७

 

श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यू,

……………………………………… वैंक लि.

…………….. शाखा, ………………. जिल्ला

 

विषयः– चेक बाउन्स सम्वन्धमा ।

महोदय

उपरोक्त सम्बन्धमा यस XYZ Pvt. Ltd. संग ABC Pvt. Ltd. ले गरेको …………..को खरिद गरेवापत  XYZ Pvt. Ltd. को नाममा दिएको १ वटा चेक ३ पटक सम्म पनि बैंकमा दाखिला गर्दा चेक नसाटिदा चेक अनादार भएकोले निज ABC Pvt. Ltd.  लाई कालो सुचिमा राखि चेकको रकम असुल उपर प्रक्रियामा सहयोग गरिदिनुहुनको लागि अनुरोध छ ।

Account Holder Name : ABC Pvt. Ltd.
Account Number : 00000123123123
Cheque No. : 00123432
Date on Cheque : 20/01/2078
Amount : 4,00,000/-
Amount in words : Four Lakh Only.

…………………..
व्यवस्थापक
XYZ Pvt. Ltd.

 

Process to do Cheque Bounce

  • Deposit Party Cheque to your bank account only 2 times
  • Ask 2 times insufficient fund Cheque Clearing Report from your Bank
  • Write cheque bounce letter to Party Bank & attach 2 time insufficient fund report.
  • After 1 weeks to 15 days Bank will ask last Cheque Clearing report
  • Deposit Party Cheque to your bank account last times
  • Ask Cheque Report from your Bank
  • Write cheque bounce letter to Party Bank & attach Last Cheque Clearing Report.

Sanjay

Hi, i am sanjay this is my first web site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *